DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W CZUBINIE

Strona główna W górę OGŁOSZENIA Kontakt

Terapia Zajęciowa
Strona główna W górę Historia galeria

 

[W przygotowaniu]

Historia
O NAS
galeria

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

 w zakresie usług opiekuńczych  i  terapeutycznych

Zadania zespołu opiekuńczo terapeutycznego

W D.P.S. Czubin działa Zespół Opiekuńczo – terapeutyczny powołany decyzją Dyrektora Domu, spotyka się dwa, trzy razy w miesiącu w składzie : psycholog, kier. działu opiekuńczo – terapeutycznego, pielęgniarka, opiekun, terapeutka, kier. dz. medyczno – rehabilitacyjnego, pracownik socjalny, pracownik pierwszego kontaktu w celu opracowania planu adaptacyjnego i planu indywidualnego wsparcia dla nowo przyjętych mieszkańców po zapoznaniu się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami lekarzy – dotyczącymi stanu zdrowia, stopnia niedorozwoju, wieku.

 Następnym etapem jest spotkanie zespołu po okresie adaptacyjnym mieszkańca w celu skonkretyzowania planu wsparcia poszerzając go o terapię zajęciową i ergoterapię, biorąc pod uwagę zainteresowania mieszkańca, jego umiejętności wykonywania niektórych prac, potencjał rozwojowy, umiejętności czytania pisania i liczenia.

Ponadto zadaniem zespołu opiekuńczo – terapeutycznego jest omawianie realizacji opracowanego planu dotyczącego każdego mieszkańca nie rzadziej niż raz w roku. Na podstawie obserwacji i pracy z mieszkańcem prowadzonych w pracowniach bądź w zespołach oraz opinii medycznej następuje decyzja co do dalszego aktywizowania, zmiany pracowni lub w przypadku regresu zmiany planu opieki indywidualnej.

 Działania opiekuńcze mają na celu pomoc mieszkańcowi w codziennych czynnościach. Wspomagani, to nie znaczy wyręczani, co byłoby ze szkodą dla mieszkańców, gdyż wdrażanie do samodzielności jest bardzo ważnym ogniwem programu rehabilitacyjnego.

Działania wychowawcze – mają na celu stymulację do ogólnego rozwoju mieszkańca poprzez rozbudzanie różnych zainteresowań utrzymanie ogólnej kondycji psychoruchowej (ćwiczenia sportowe, ergoterapia, integracja z innymi mieszkańcami, wymiana pomocy i świadczeń, kształtowanie wzajemnej pomocy i troski, integracja ze społeczeństwem).

 Mieszkańcy posiadający umiejętność czytania, pisania i liczenia mają możliwość doskonalenia się w pracowni metodyczno – komputerowej pracującej w oparciu o plany indywidualne dostosowane do każdego uczestnika, opracowane z psychologiem

 W każdą niedzielę mieszkańcy mogą uczestniczyć we Mszy Św. (kaplica w starym dworku), bądź indywidualne

wyjścia do kościoła w Rokitnie.

Natomiast w pomieszczeniu na piętrze (nowy dom) urządzony jest pokój cichej modlitwy.

Zajęcia terapeutyczne – skierowane są na maksymalny rozwój mieszkańców w zakresie samoobsługi, rozwój sfery motoryczno – manualnej, rozbudzanie zainteresowań, uspołecznianie, wyrabianie umiejętności spędzania wolnego czasu.

Aby uzyskać oczekiwany rezultat oferujemy naszym mieszkańcom wiele form aktywności dostosowanych indywidualnie do każdego mieszkańca.

W dworku działają obecnie:
1.     Pracownia ogólnorozwojowa – programy indywidualne
2.     Pracownia rękodzieła
3.     Pracownia plastyczna
4.     Pracownia metod – komputerowa – programy indywidualne
5.     Pracownia muzyczna
6.     Pracownia stolarsko- mech. (w okresie letnim prace w terenie)
7.     Pracownia sportowa (korzystamy z sali rehabilitacyjnej)
 


Dokumenty sporządzane w dziale opiekuńczo – terapeutycznym:
 
Na początku każdego roku sporządzane są:
plan pracy domu
ramowy plan imprez
roczne plany pracy pracowni terapeutycznych
program szkoleń wewnętrznych
 
Na koniec roku:
sprawozdanie z działalności Domu
sprawozdanie z efektywności prowadzenia programów indywidualnych
sprawozdanie z działalności pracownika KO
sprawozdania z realizacji planu pracy pracowni terapeutycznych
 
W ciągu roku:
prowadzone są szkolenia wewnętrzne personelu – tematy szkoleń związane są z aktualnymi problemami wynikającymi z potrzeb leczniczych i zachowań mieszkańców
odbywają się spotkania z terapeutami i starszymi opiekunami odnośnie:
- ustalenia harmonogramu pracy
- przestrzegania terminów sporządzania planów, obserwacji i sprawozdań
- organizacji pracy
- dokonania zmiany pracowni lub zakazu uczęszczania do pracowni któregoś
  mieszkańca decyzją lekarza i zespołu opiekuńczo – terapeutycznego
- standardu odzieży i obuwia, sporządzanie zapotrzebowań
- doskonalenia pracy z mieszkańcami
Prowadzone są kontrole
*dyscypliny pracy
*przekazywania dyżuru
*czystości pościeli i higieny osobistej mieszkańców
*znakowania odzieży
*stanu sanitarnego pomieszczeń
 
Sporządzane są
miesięczne plany pracy pracowni
kwartalne sprawozdania z wykonania planu
programy imprez lokalnych i wyjazdowych
sprawozdania z imprez
sprawozdania z wdrożeń do prawidłowego zachowania przy posiłkach
wpis do karty zgłoszeń lekarza
protokoły z omówień wdrożeń przez zespół opiekuńczo – terapeutyczny
sporządzanie obserwacji z zachowania, zaangażowania i zainteresowań
wykazy i kartoteki odzieżowe
kasacja odzieży i zapotrzebowania
Codziennie:
prowadzony jest raport z dyżuru
wpis w kartę zajęć – czym zajmuje się w dniu dzisiejszym każdy mieszkaniec
prowadzenie dziennika zajęć w pracowniach
 
Teczki indywidualnego wspierania zawierają:
Programy adaptacyjne (dot nowych mieszkańców)
Program wdrożeniowy (Indywidualny plan opieki)  
Karty omówień realizacji programu wdrożeniowego przez zespół opiekuńczo – terapeutyczny zawierające wnioski zespołu co do dalszej pracy z mieszkańcem
Karty zgłoszeń do lekarzy zawierające datę zgłoszenia, opis zgłaszanych dolegliwości, podpis pielęgniarki przyjmującej zgłoszenie i ewentualne zalecenia lekarzy jeśli dotyczą wykonania przez opiekuna
Obserwacja i opinie z pracowni terapeutycznych do których uczęszcza dany mieszkaniec.
 
 

 

Wyślij pocztę do z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2005 Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
Ostatnia modyfikacja: 01 listopada 2005